РУС | УКР | EN | DEТовариство

Товариство / Установчі документи / Статут

Статут

"ЗАРЕЄСТРОВАНО"
Головним управлінням юстиції
в м. Києві
від 02 липня 2008 р.
Свідоцтво № 0132-2008 Г.О.
  "ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними зборами
Громадської організації
"Київське товариство
захисту тварин"
Протокол № 1
від 1 квітня 2008 р.
 
"ЗАРЕЄСТРОВАНО"
Головним управлінням юстиції
в м. Києві
із змінами у новій редакції
Наказ №
від "16" жовтня 2008 р.
Начальник управління
__________ Д.М.Сокуренко
  "ЗАТВЕРДЖЕНО"
Позачерговими
Загальними зборами
Громадської організації
"Київське товариство
захисту тварин"
Протокол № 2
від 6 жовтня 2008 р.

 

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН"

(нова редакція)
Київ - 2008 рік1. 3АГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація "Київське товариство захисту тварин" (надалі ОРГАНІЗАЦІЯ) - це громадська організація, створена на засадах добровільності, гуманності, гласності, спільності інтересів і рівності прав її членів, покликана здійснювати заходи щодо сприяння захисту тварин, що є задоволенням та захистом законних соціальних, екологічних, економічних, професійних, освітніх інтересів членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ є неприбутковою організацією, що будує свою діяльність на підставі Закону України "Про об'єднання громадян", Конституції України, діючого законодавства України і даного Статуту.

1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ співпрацює з іншими громадськими організаціями, державними органами та організаціями як на Україні, так і за її межами, які сприяють виконанню мети і завдань ОРГАНІЗАЦІЇ.

1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію м. Київ.

1.5. Рішення органів ОРГАНІЗАЦІЇ, прийняті на виконання цілей і завдань ОРГАНІЗАЦІЇ в межах їх компетенції, - є обов'язковими для всіх членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

1.6. ОРГАНІЗАЦІЯ після державної реєстрації набуває статусу юридичної особи, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати майно (рухоме і нерухоме) на правах власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в установах банку (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті), мати печатку та штампи із своїм найменуванням та символіку, зразки яких затверджуються Виконкомом ОРГАНІЗАЦІЇ. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.7. ОРГАНІЗАЦІЯ для здійснення цілей та завдань визначених цим Статутом, у встановленому чинним законодавством порядку:

1.7.1. Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права. Відповідно до законодавства засновує установи та організації.
1.7.2. Представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах.
1.7.3. Ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян, надає допомогу в їх створенні.
1.7.4. Одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.
1.7.5. Вносить пропозиції до органів влади і управління.
1.7.6. Розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі.
1.7.7. Співпрацює із засобами масової інформації і при необхідності засновує свої засоби інформації.
1.7.8. Створює підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

1.8. Повна назва: "Київське товариство захисту тварин".

1.9. Скорочена назва: "КТЗТ".

1.10. Юридична адреса ОРГАНІЗАЦІЇ: Україна, м. Київ, вул. Зоологічна. 8 кв. 6.

1.11. Держава, її органи та організації, а також члени ОРГАНІЗАЦІЇ не несуть відповідальності по зобов'язаннях ОРГАНІЗАЦІЇ, як і ОРГАНІЗАЦІЯ не несе відповідальності по зобов'язаннях держави та членів ОРГАНІЗАЦІЇ.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою створення та діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ є сприяння захисту від жорстокості безпритульних та піддослідних тварин, а також вихованню підростаючого покоління в дусі високої моралі, гуманізму і любові до всього живого, що нас оточує, шляхом участі у провадженні екологічної, оздоровчої, аматорської, культурної, освітньої та наукової діяльності у встановленому чинним законодавством порядку, а також задоволення та захист інтересів своїх членів.

2.2. Завданнями ОРГАНІЗАЦІЇ є:

2.2.1. Участь у розробці пропозицій щодо змін до правил, положень та інших нормативних документів, які регулюють життя тварин в місті і передмістях.
2.2.2. Участь у проведенні різнобічних консультацій щодо тварин.
2.2.3. Організація будівництва та утримання притулків для собак, котів, диких тварин, що зазнали людської жорстокості.
2.2.4. Проведення інформашйно-просвітницької роботи серед населення з питань правильного утримання та поводження з тваринами.
2.2.5. Проведення роз'яснювальної та інформаційно-просвітницької роботи про законодавство щодо захисту тварин.
2.2.6. Сприяння знаходженню власників для безпритульних тварин, що утримуються в притулках.
2.2.7. Співпраця з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності міста або України щодо знаходження для дітей інвалідів та сліпих людей тварин - компаньйонів.
2.2.8. Участь та організація благодійних фондів, ветеринарних установ, громадських організацій захисту прав тварин.
2.2.9. Сприяння здійсненню громадського контролю за дотриманням вимог правил утримання тварин в місті фізичними, юридичними та посадовими особами.
2.2.10. Збирає, систематизує і надсилає у відповідні інстанції скарги громадян та інші матеріали про жорстоке ставлення до тварин окремих осіб, або організацій (у тому числі державних), домагаючись карного чи адміністративного переслідування цих осіб (організацій). З тією ж самою метою здійснює громадський контроль за виконанням законів по боротьбі з жорстокістю і захисту тварин.
2.2.11. Вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність і цілі, інші матеріали морально-пропагандистського і гуманістичного характеру.
2.2.12. З цією метою користується засобами масової інформації і може здійснювати видавничу діяльність, провадити постійну пропаганду роботи та ідей ОРГАНІЗАЦІЇ засобами видавництва, радіо і телебачення.
2.2.13. В рамках законодавства України організовує мітинги, громадські виступи на захист тварин від жорстокості, дні і тижні милосердя.
2.2.14. У встановленому порядку провадить наради, семінари і конференції з питань захисту тварин, боротьби з жорстокістю, відповідного виховання населення, особливо підростаючого покоління.
2.2.15. Вступає в ділові контакти з закордонними організаціями захисту тварин в цілях обміну інформацією і вивчення досвіду роботи.
2.2.16. Виносить на розгляд державних органів і Рад народних депутатів усіх рівнів, громадськості висновки і пропозиції з організаційно-матеріальних, правових і моральних питань утримання і захисту тварин.


3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членство в ОРГАНІЗАЦІЇ може бути індивідуальним та колективним.

3.2. Підставою для прийому в члени ОРГАНІЗАЦІЇ є заява та сплата вступних внесків.

3.3. Індивідуальними членами ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають з Україні на законних підставах. Членами ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути особи віком від 16 років, які поділяють мету ОРГАНІЗАЦІЇ та Статутні завдання і бажають сприяти її діяльності. Колективними членами ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути трудові колективи підприємств, установ і організацій, громадських об'єднань, творчих спілок діячів культури, мистецтва та науки, підприємств різних форм власності, благодійних та інших організацій, діяльність яких не суперечить законодавству України, які визнають та підтримують цей Статут.

3.4. Прийом індивідуальних та колективних членів провадиться Виконкомом ОРГАНІЗАЦІЇ із занесенням у книгу реєстру. Прийняття у члени ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється на підставі особистої заяви індивідуального члена, поданої до Виконкому. Колективний член, крім письмової заяви про вступ до ОРГАНІЗАЦІЇ, підписаної повноважним представником, подає рішення керівного органу про вступ до ОРГАНІЗАЦІЇ, прийняте відповідно до її установчих документів.

3.5. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ володіють правами:

3.5.1. Обирати або бути обраними на керівні посади ОРГАНІЗАЦІЇ та брати участь у громадській праці.
3.5.2. Брати участь у всіх заходах здійснюваних ОРГАНІЗАЦІЄЮ.
3.5.3. Вносити пропозиції до ОРГАНІЗАЦІЇ, пов'язані з її діяльністю.
3.5.4. Звертатися до ОРГАНІЗАЦІЇ за допомогою у захисті прав та законних інтересів.
3.5.5. Одержувати інформацію про діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ.
3.5.6. Вільно виходити з ОРГАНІЗАЦІЇ шляхом подання заяви.

3.6. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ зобов'язані:

3.6.1. Дотримуватись Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ.
3.6.2. Брати активну участь у реалізації цілей ОРГАНІЗАЦІЇ.
3.6.3. Служити прикладом у питаннях утримання та виховання тварин, вести пропаганду гуманного ставлення до природи і всього живого, що оточує нас.
3.6.4. Суворо додержуватися моралі та етики члена ОРГАНІЗАЦІЇ захисту тварин і пропагувати їх серед населення.
3.6.5. Повідомляти про кожний випадок жорстокості до тварин у Виконком ОРГАНІЗАЦІЇ, адміністративні і правоохоронні органи для притягнення винних до відповідальності.
3.6.6. Утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоду ОРГАНІЗАЦІЇ.
3.6.7. Виконувати рішення, прийняті керівними органами ОРГАНІЗАЦІЇ в межах їх компетенції.
3.6.8. Своєчасно сплачувати внески.

3.7. Членство в ОРГАНІЗАЦІЇ припиняється з порядку визначеному для прийому до членів ОРГАНІЗАЦІЇ (пункт 3.4. цього Статуту) після сплати членських внесків.

3.8. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути виключені з ОРГАНІЗАЦІЇ, за рішенням Виконкому, за порушення Статуту, невиконання обов'язків, та інші дії, що негативно позначаються на діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.


4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Управління ОРГАНІЗАЦІЄЮ здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, врахування регламентуючих документів ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.2. Керівними і виконавчими органами ОРГАНІЗАЦІЇ є:

4 2.1. Загальні збори.
4.2.2. Виконком.
4.2.3. Ревізійна комісія.


5. ЗАГАЛБНІ ЗБОРИ

5.1. Загальні збори - є вищим керівним органом ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.2. Загальні збори скликаються Виконкомом ОРГАНІЗАЦІЇ не менш, ніж один раз на два роки.

5.3. Виконком ОРГАНІЗАЦІЇ Б будь-який час може скликати позачергові Загальні збори ОРГАНІЗАЦІЇ для вирішення наявних питань, які належать до компетенції Загальних зборів.

5.4. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів ОРГАНІЗАЦІЇ, крім випадків, окремо зазначених цим Статутом.

5.5. До складу Загальних зборів входять всі члени ОРГАНІЗАЦІЇ, кожен з яких при вирішенні питань володіє одним голосом.

5.6. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі приймають участь не менш 2/3 членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.7. До компетенції Загальних зборів належать такі питання:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.7.2. Затвердження Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ та внесення змін і доповнень до нього.
5.7.3. Вибори Президента ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.7.4. Вибори Виконкому ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.7.5. Обрання Ревізійної комісії.
5.7.6. Затвердження звіту про роботу Виконкому за період від попередніх Загальних зборів. 5.7.7. Затвердження звітів про ревізію фінансової діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.7.8. Припинення діяльності чи реорганізація ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.7.9. Призначення ліквідаційної комісії.
5.7.10. Реалізує право власності на майно та кошти ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.8. За рішенням простої більшості членів, присутніх на Загальних зборах ОРГАНІЗАЦІЇ, голосування під час виборів може бути як таємним, так і відкритим.

5.9. Для обрання Президента ОРГАНІЗАЦІЇ необхідно, щоб за кандидата проголосувало 2/3 членів Загальних зборів.

5.10. Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з дня їх прийняття.


6. ВИКОНКОМ

6.1. Виконком - є виконавчим органом ОРГАНІЗАЦІЇ, який забезпечує виконання статутних завдань, регламентуючих документів ОРГАНІЗАЦІЇ, прийнятих Загальними зборами і відповідно до них може приймати обов'язкові рішення, з тому числі регламентуючі документи, які не відносяться до компетенції Загальних зборів.

6.2. Кількісний склад та строк повноважень членів Виконкому визначається Загальними зборами. Він утворюється у складі: Президента та інших членів Виконкому в залежності від його кількісного складу.


7. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНКОМУ

7.1. До компетенції Виконкому належать вирішення наступних питань:

7.1.1. Прийом (виключення) з членів ОРГАНІЗАЦІЇ.
7.1.2. Прийняття рішень по всіх питаннях, за винятком тих, які є виключною компетенцією Загальних зборів.
7.1.3. Визначення місця, строків проведення та порядку денного наступних Загальних зборів.
7.1.4. Рішення, прийняті Виконкомом в межах його компетенції, набирають чинності і стають обов'язковими для ОРГАНІЗАЦІЇ в строки, що встановлені Виконкомом.
7.1.5. Затвердження розміру вступних, річних, членських та інших внесків для членів ОРГАНІЗАЦІЇ та вирішення фінансових питань.
7.1.6. Затвердження зразків та ескізів печаток, штампів, символіки ОРГАНІЗАЦІЇ, офіційної нагородної та пам'ятної атрибутики, сувенірної продукції ОРГАНІЗАЦІЇ.
7.1.1. Прийняття рішень про створення підприємств, спілок громадських організацій, благодійних фондів, інших юридичних осіб відповідно до Конституції та чинного Законодавства України.
7.1.8. Затвердження кошторису ОРГАНІЗАЦІЇ на поточний рік за поданням Президента ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.2. Виконком проводить засідання по мірі необхідності, але не менш, як 4 рази на рік.

7.3. Засідання Виконкому вважаються правомочними, якщо в них приймали участь 2/3 його членів.

7.4. Рішення на засіданні Виконкому приймаються простою більшістю голосів із числа присутніх членів Виконкому.


8. ПРЕЗИДЕНТ

8.1. Президент очолює роботу ОРГАНІЗАЦІЇ. Він без доручення представляє ОРГАНІЗАЦІЮ перед державними органами, установами, третіми особами, має право підпису фінансових та інших документів ОРГАНІЗАЦІЇ, укладає від імені ОРГАНІЗАЦІЇ правочини, договори, видає доручення (довіреності), відкриває рахунки в банківських установах, видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, та інші обов'язкові для підпорядкованих йому органів та працівників інструкції, затверджує штатний розклад ОРГАНІЗАЦІЇ, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.2. Президент забезпечує виконання рішень, прийнятих Виконкомом та обов'язків покладених на нього Загальними зборами.

8.3. Президентом може бути обрана будь-яка особа з числа присутніх на Загальних зборах. 8.4. Президент обирається строком на 4 роки, згідно Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ.


9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

9.1. Контроль за діяльністю ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами строком на 4 роки, підзвітна останньому, подає йому на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по щорічних звітах та балансах.

9.2. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, за власною ініціативою або на вимогу не менш 1/3 членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

9.3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ОРГАНІЗАЦІЇ та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих усних та письмових пояснень.

9.4. Ревізійна комісія складається з 3 чоловік. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових Загальних зборів ОРГАНІЗАЦІЇ, якщо виникла загроза принциповим інтересам ОРГАНІЗАЦІЇ, або її членам, або виявлені зловживання з боку посадових осіб ОРГАНІЗАЦІЇ та її членів.


10. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. ОРГАНІЗАЦІЯ може, зокрема, набувати право власності на кошти та інше майно, передане членами ОРГАНІЗАЦІЇ або державою в установленому порядку, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів.

10.2. Постійним джерелом формування власних коштів ОРГАНІЗАЦІЇ є:

10.2.1. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
10.2.2. Пасивні доходи.
10.2.3. Кошти або майно, які надходять до ОРГАНІЗАЦІЇ, від проведення її основної діяльності, з урахуванням положень підпункту 7.11.11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в тому числі членські та вступні внески, грошові внески колективних членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.3. У власності ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

10.4. ОРГАНІЗАЦІЯ може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні правочини, договори, здійснювати інші заходи, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

10.5. ОРГАНІЗАЦІЯ, а також створені нею установи, організації, підприємства зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватись в органах державної податкової адміністрації та за підсумками господарської діяльності зносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

10.6. ОРГАНІЗАЦІЯ може мати власне видавництво і засоби масової інформації, установи, що метою їх діяльності є милосердя, створені на кошти ОРГАНІЗАЦІЇ згідно із статутним завданням ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.7. Кошти ОРГАНІЗАЦІЇ використовуються на:

10.7.1. Адміністративні потреби ОРГАНІЗАЦІЇ.
10.7.2. Фінансування заходів ОРГАНІЗАЦІЇ, які проводяться відповідно до цілей її діяльності.
10.7.3. Оренду та придбання необхідного майна.
10.7.4. Оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників.
10.7.5. Створення, розвиток і експлуатацію матеріальної бази притулків і інших організацій, що займаються утриманням і надсиланням допомоги безпритульним тваринам.
10.7.6. Надання допомоги одиноким, літнім громадянам, дітям-сиротам в дитячих будинках, інвалідам-сліпим по створенню умов для придбання, утримання і захисту тварин.
10.7.7. Інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.8. Доходи або майно ОРГАНІЗАЦІЇ не підлягають розподілу між засновниками, членами ОРГАНІЗАЦІЇ та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, члена ОРГАНІЗАЦІЇ, її посадових осіб.

10.9. З метою виконання статутних завдань ОРГАНІЗАЦІЯ здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій, установ, підприємств у порядку, передбаченому діючим законодавством.


11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних зборів, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

11.2. Зміни і доповнення до Статуту підлягають обов'язковій реєстрації.


12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (ЛІКВІДАЦІЯ) ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. ОРГАНІЗАЦІЯ припиняє свою діяльність у разі її реорганізації чи ліквідації.

12.1.1. Реорганізація ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється на підставі рішення Загальних зборів.
12.1.2. Ліквідація ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється на підставі рішення Загальних зборів або рішення суду.

12.2. Рішення про припинення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ приймається 3/4 голосів присутніх на Загальних
зборах.

12.3. Ліквідація ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється ліквідаційною комісією, створеною Загальними зборами або судом.

12.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ОРГАНІЗАЦІЇ, яке ліквідується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та передає його на затвердження органу, що призначив ліквідаційну комісію.

12.5. У разі ліквідації ОРГАНІЗАЦІЇ як неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.6. У випадку реорганізації ОРГАНІЗАЦІЇ - права та обов'язки переходять до правонаступника.

Повернутися