РУС | УКР | EN | DEТовариство

Товариство / АЗОУ / Статут

Статут

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
Наказ від "5" березня 2010 року
№ 445/5
Свідоцтво № 3292

Директор Департаменту
легалізації об' єднань громадян,
державної реєстрації друкованих
засобів масової інформації та
інформагентств
О.М.Семьоркіна
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з'їздом
Всеукраїнської спілки громадських
організацій "Асоціація зоозахисних
організацій України"
Протокол № 1
від 08 квітня 2009 рокуСТАТУТ


ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

«АСОЦІАЦІЯ ЗООЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ»
м. Київ
2009 р. 
1. Загальні положення

1.1.    Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація зоозахисних організацій України» (далі за текстом - Асоціація) є об'єднанням громадських неприбуткових організацій та здійснює свою діяльність на засадах добровільності, законності, гласності та рівноправності всіх її членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2.    Асоціацію створено громадськими організаціями України, які мають юридичний статус і створені відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян».

1.3.    Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України (в тому числі Законами України «Про об'єднання громадян», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про інформацію»), указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, положеннями Конвенції «Про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Орхуська конвенція, ратифікована Законом України №832-ХІУ від 06.07.1999р.), іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

1.4.    Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому порядку.

1.5.    Асоціація має уособлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, а також печатку, штампи, фірмові бланки, емблему та іншу символіку, яка реєструється в установленому законом порядку.

1.6.    Повна назва Асоціації:
українською мовою - Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація зоозахисних організацій України».
Скорочена назва Асоціації:
українською мовою - ВСГО «АЗОУ».

1.7.    Місце знаходження: Україна, 03049, м. Київ, вул. Курська, буд. 13-г, кв.94.

1.8.    Асоціація має всеукраїнський статус і поширює свою діяльність на всю територію України.


2. Мета та основні завдання Асоціації

2.1 Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист спільних інтересів своїх членів у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, захист тваринного світу, охорона навколишнього природного середовища, а також сприяння гуманізації суспільства.

2.2. Завданнями Асоціації, в межах, що не суперечать законодавству України, є:

2.2.1.    Участь у формуванні та реалізації державної політики та підтримка громадських ініціатив у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища, а також гуманізації суспільства;

2.2.2.    Сприяння реалізації державних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на впровадження гуманного поводження з тваринами, в тому числі, регулювання чисельності домашніх тварин гуманними методами.

2.2.3.    Сприяння створенню в містах України волонтерської служби допомоги тваринам.

2.2.4.    Внесення пропозицій щодо розробки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо вдосконалення законодавства у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища, а також подання їх до державних органів усіх рівнів;

2.2.5.    Сприяння захисту тварин від жорстокого поводження, незалежно від того, чи є вони власністю громадян, установ, організацій, чи вони вільні;

2.2.6.    Участь у виявленні та наданні допомоги тваринам, що її потребують, незалежно від того, чиєю власністю вони являються, в тому числі, безпритульним тваринам, тваринам, що загубилися або втратили з будь-яких причин господаря, а також таким, що знаходяться в екстремальних умовах;

2.2.7.    Інформаційно-просвітницька робота серед усіх верств населення, спрямована на виховання гуманного та етичного ставлення до всього живого, а також необхідності охорони навколишнього природного середовища.

2.2.8.    Сприяння забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2.2.9.    Організаційна та матеріальна підтримка інших об'єднань громадян, чиєю статутною метою є захист тварин від жорстокого поводження.

2.2.10.    Встановлення та підтримка міжнародних зв'язків, укладання з іноземними партнерами угод, що відповідають цілям та завданням Асоціації та не суперечать чинному законодавству України, міжнародним угодам України та чинному законодавству країни-партнера.

2.2.11.    Здійснення благодійних заходів та акцій, спрямованих на захист тварин від жорстокого поводження та охорону навколишнього природного середовища, створення неприбуткових благодійних організацій та установ, в тому числі притулків для тварин, центрів етичного виховання та пунктів ветеринарної допомоги домашнім тваринам (зокрема безпритульним тваринам та тваринам, що загубилися або лишилися з різних причин кинутими напризволяще);

2.2.12.    Розробка та реалізація власних і спільних з іншими структурами та організаціями програм захисту тварин від жорстокого поводження (зокрема, у сфері поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності гуманними методами), програм з питань охорони навколишнього природного середовища, а також програм виховання етичного ставлення до всього живого для всіх верств населення;

2.2.13.    Здійснення громадського контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження (в тому числі щодо поводження з безпритульними тваринами), а також охорони довкілля з метою запобігання порушень закону та проявів корупції;

2.2.14.    Участь в збиранні та розподілі гуманітарної допомоги для тварин, що знаходяться під опікою Асоціації, в тому числі, у розподілі міжнародної гуманітарної допомоги;

2.2.15.    Захист своїх законних інтересів, а також інтересів своїх членів у державних, судових і громадських органах;

2.2.16.    Проведення власних соціологічних досліджень та моніторингу щодо громадської думки в процесі підготовки, прийняття та виконання рішень щодо діяльності у сфері поводження з тваринами, а також охорони навколишнього природного середовища;

2.2.17.    Здійснення редакційно-видавничої діяльності шляхом створення власних друкованих органів та інших засобів масової інформації;

2.2.18.    Сприяння входженню України в світове товариство як країни, де цінуються морально-етичні норми та гуманне ставлення до всього живого.

2.3. Для досягнення своєї мети та виконання пов'язаних з цим завдань Асоціація має право в межах, що не суперечать законодавству України:

2.3.1.    звертатися до органів державної влади всіх рівнів, а також органів місцевого самоврядування для одержання інформації, а також допомоги у разі необхідності;

2.3.2.    вести пропаганду щодо гуманних методів регулювання чисельності домашніх тварин, а також щодо створення повсюдно в містах та інших населених пунктах України мережі пунктів стерилізації та притулків для тварин;

2.3.3.    проводити неприбуткові тренінги, науково-практичні та науково-теоретичні конференції з проблем захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища;

2.3.4.    співпрацювати з іншими всеукраїнськими та міжнародними об'єднаннями, що утворюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Асоціації;

2.3.5.    обмінюватися інформацією і спеціалістами, які входять до складу членів Асоціації, з відповідними організаціями закордонних країн;

2.3.6.    організовувати збір пожертвувань від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних громадян і міжнародних організацій;

2.3.7.    самостійно планувати свою діяльність і визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги допомоги.

2.3.8.    самостійно вирішувати питання надання допомоги, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію програм згідно з умовами цього пожертвування.

2.3.9.    брати участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов'язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;

2.3.10.    подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських організацій;

2.3.11.    представляти в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування інтереси Асоціації, організацій - членів Асоціації та окремих громадян, які є членами цих організацій.

2.3.12.    ставити перед відповідними органами державної влади у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства;

2.3.13.    поширювати інформацію, пропагувати мету та основні завдання Асоціації, в тому числі через засоби масової інформації;

2.3.14.    засновувати власні засобі масової інформації;

2.3.15.    здійснювати господарську діяльність з метою підтримки своєї статутної діяльності шляхом заснування госпрозрахункових установ, організацій та підприємств із статусом юридичної особи.


3. Членство, права та обов'язки членів Асоціації

3.1. Членство в Асоціації є колективним.
Членами Асоціації можуть бути громадські організації, зареєстровані в установленому порядку, статутна мета діяльності яких є захист тварин, якщо вони підтримують Статут Асоціації, зробили свій внесок у втілення в життя вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» або мають намір зробити такий внесок.

3.2     Усі члени Асоціації мають рівні права, а саме:
  • висувати своїх представників на обрання до керівних органів Асоціації у порядку, встановленому цим Статутом;
  • одержувати інформацію про діяльність Асоціації, в тому числі щодо використання майна та коштів;
  • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції та брати участь у їх обговоренні;
  • вийти зі складу членів Асоціації.
3.3.    Члени Асоціації зобов'язані:
  • дотримуватись положень цього Статуту, рішень статутних органів Асоціації;
  • брати участь у практичній діяльності Асоціації;
  • сприяти поширенню інформації про діяльність Асоціації;
  • сплачувати членські внески, розмір яких встановлює З'їзд Асоціації (далі - З'їзд).
3.4.    Вступ до Асоціації відбувається на підставі рішення керівного органу відповідної громадської організації.

3.5.    Рішення про вступ до Асоціації приймається Правлінням Асоціації на підставі заяви керівника відповідної громадської організації та за умови надання необхідних для цього документів (статут місцевої організації, свідоцтво про реєстрацію об'єднання громадян, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з місцевого управління статистики, відомості про склад керівних органів місцевої організації та протокол зборів, на яких було прийнято рішення про вступ до Асоціації).

3.6.    Вихід з числа членів Асоціації здійснюється на підставі рішення керівного органу відповідної громадської організації, що подається до Правління Асоціації.

3.7.    Член Асоціації, який скомпрометував себе діями, що суперечать цілям Асоціації або не виконує положень Статуту, може бути виключений з числа членів Асоціації рішенням Правління Асоціації, з подальшим затвердженням його З'їздом.

3.8.    У випадку виходу або виключення з Асоціації кошти або інше майно, внесені її членом, не повертаються, за винятком випадків, коли це було документально обумовлено при їхньому наданні або прямо передбачено чинним законодавством України.

3.9. Виключений рішенням Правління Асоціації член Асоціації може опротестувати це рішенням шляхом звернення до Президента Асоціації. За поданням Президента З'їзд Асоціації може переглянути рішення Правління Асоціації щодо виключення члена Асоціації з її складу.


4. Органи управління Асоціації

4.1. Вищим керівним органом Асоціації є З'їзд, який діє відповідно до затвердженого ним регламенту.

4.1.1.    До компетенції З'їзду належить:
  • затвердження Статуту і внесення змін до нього;
  • визначення кількісного та персонального складу Правління і Ревізійної комісії, обрання терміном на один рік та відкликання членів Правління та Ревізійної комісії;
  • вибори Президента Асоціації;
  • вибори вїце-Президентїв, кількість яких визначається З'їздом.
  • визначення основних напрямків діяльності;
  • ухвалення рішень про ліквідацію Асоціації;
  • розгляд та затвердження звітів Правління Асоціації про його діяльність;
  • затвердження програмних цілей і стратегії діяльності Асоціації;
  • ухвалення рішень про вступ до міжнародних організацій та міжнародних спілок або вихід з таких організацій;
  • здійснення права власності на майно та кошти Асоціації.
4.1.2.    З'їзд скликається Правлінням Асоціації не менше одного разу на рік, а позачерговий - за вимогою Правління Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації, Президента Асоціації або за вимогою більшості організацій - членів Асоціації, про що необхідно повідомити Президента Асоціації листом, завіреним підписами керівників організацій - членів Асоціації, що ухвалили рішення про скликання позачергового з'їзду, та їхніми печатками.

4.1.3.    Дата та місце проведення З'їзду визначаються Правлінням Асоціації, про що керівники організацій - членів Асоціації сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Президентом Асоціації. Таке повідомлення надсилається поштою, факсом або електронною поштою не пізніше, ніж за 30 днів до початку З'їзду за останньою адресою організації - члена Асоціації.

4.1.4.    Делегати З'їзду обираються рішенням вищих керівних органів організацій - членів Асоціації за квотою, встановленою Правлінням Асоціації, з урахуванням того, що делегатами З'їзду обов'язково є Президент Асоціації, Віце-Президенти Асоціації, члени Правління Асоціації, члени Ревізійної комісії Асоціації та керівники організацій - членів Асоціації.
Делегатами позачергового з'їзду є делегати попереднього чергового З'їзду.

4.1.5.    З'їзд є чинним за умови присутності зареєстрованих для участі в ньому не менше 1/2 з числа обраних делегатів. Усі рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх зареєстрованих делегатів, за винятком питань, що стосуються виключення з Асоціації, порядку внесення змін до Статуту та прийняття рішення про ліквідацію (саморозпуск) Асоціації, які вирішуються відкритим голосуванням більшістю в 2/3 голосів присутніх зареєстрованих делегатів.

4.1.6. З'їзд як найвищий керівний орган Асоціації, має право взяти до розгляду та вирішення будь-яке питання діяльності Асоціації, скасувати рішення будь-яких органів Асоціації.
Рішення З'їзду оформлюються протоколом, який підписує Президент Асоціації та секретар З'їзду.

4.2. Вищим постійно діючим виконавчим органом Асоціації є Правління Асоціації (далі - Правління), що обирається З'їздом на 1 рік.

4.2.1.    Кількість членів Правління визначає З'їзд, але не менше, ніж 5 (п'ять) осіб.

4.2.2.    Засідання Правління проходить не менше одного разу на шість місяців.

4.2.3.    Правління правомочне ухвалювати рішення, якщо в його засіданні беруть участь не менше 2/3 його членів, а також Президент Асоціації. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні. При ухваленні рішення кожен член Правління має один голос. За умови рівності голосів ухваленим вважається те рішення, за яке проголосував Президент Асоціації. Рішення Правління можуть ухвалюватись шляхом голосування за довіреністю від відсутнього члена Правління (підпис має бути завірений печаткою організації або нотаріально) або шляхом письмового підтвердження щодо думки відсутнього члена Правління відносно обговорюваного питання (підпис також має бути завірений печаткою організації або нотаріально).
Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписується Президентом Асоціації та секретарем засідання, після чого інформація про прийняті рішення надається для ознайомлення керівникам організацій - членів Асоціації та Голові Ревізійної комісії Асоціації.

4.2.4.    До основних повноважень Правління належать:
  • організація виконання рішень З'їзду;
  • визначення шляхів і поточний контроль за реалізацією програмних цілей і стратегії діяльності Асоціації;
  • затвердження бюджету Асоціації;
  • залучення нових джерел фінансування діяльності Асоціації;
  • оперативне розпорядження майном Асоціації;
  • ініціювання питань про внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації, а також про ліквідацію або припинення діяльності Асоціації;
  • визначення дати та місця проведення З'їзду Асоціації, квоти делегатів на З'їзд;
  • прийняття до Асоціації нових членів та виключення з членів Асоціації;
  • затвердження символіки Асоціації;
  • затвердження проектів у рамках прийнятих програм, визначення форм та обсягів їх підтримки;
  • ухвалення рішень, що стосуються участі Асоціації в реалізації програм і проектів інших організацій;
  • ухвалення рішень щодо створення госпрозрахункових установ, підприємств, організацій, затвердження їх статутів (положень).
4.3.    Головою правління є Президент Асоціації (далі - Президент).

4.3.1 Президент керує поточною діяльністю Асоціації у період між З'їздами та засіданнями Правління та є найвищою керівною особою Асоціації.

4.3.2.    Президент обирається на З'їзді терміном на 1 рік з числа керівників громадських організацій - делегатів З'їзду та може бути переобраний на наступний термін необмежену кількість разів.

4.3.3.    Президент має такі повноваження:
  • здійснювати загальне керівництво роботою Асоціації;
  • представляти Асоціацію як в Україні, так і за її межами у стосунках з юридичними та фізичними особами;
  • скликати З'їзд Асоціації;
  • вносити пропозиції щодо скликання з'їздів, відкривати та закривати їх;
  • вносити на розгляд З'їзду кандидатури Віце-президентів; підписувати протоколи З'їзду;
  • скликати засідання Правління, організовувати їх підготовку та головувати на них;
  • вносити пропозиції до порядку денного засідань Правління;
  • розробляти заходи, спрямовані на виконання рішень З'їзду та Правління;
  • здійснювати поточний контроль фінансових та матеріальних коштів Асоціації;
  • брати участь у засіданнях Ревізійної комісії Асоціації з правом дорадчого голосу;
  • відкривати рахунки в банках, підписувати фінансові та інші документи Асоціації;
  • здійснювати оперативне розпорядження коштами Асоціації відповідно до визначених напрямків їх використання в рамках затвердженого бюджету;
  • приймати на роботу за трудовими угодами, у тому числі на конкурсній основі (розривати трудові договори) керівників і робітників організаційно-структурних підрозділів Асоціації, узгоджувати розміри та умови оплати їх праці з Правлінням;
  • затверджувати зразки печатки, штампів і бланків Асоціації.
4.3.4.    Президент вправі ухвалювати рішення про часткове, тимчасове або постійне делегування своїх повноважень Віце-Президенту, іншій посадовій особі Асоціації зі складу Правління. Таке рішення Президента затверджується на засіданні Правління та оформлюється довіреністю. Президент може надавати право представляти Асоціацію за довіреністю окремим особам, зокрема не членам Асоціації, в тому числі при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Асоціації.

4.3.5.    За виконання своїх обов'язків Президент може одержувати заробітну платню, розмір якої визначає Правління.

4.4.    Віце-президенти обираються на З'їзді за поданням Президента терміном на один рік.

4.4.1.    Повноваження Віце-президентів визначаються Президентом в межах статуту. Віце-президенти підзвітні Президенту та З'їзду.

4.4.2.    За виконання своїх обов'язків Віце-Президенти можуть одержувати заробітну платню, розмір якої визначає Правління.

4.5.    Вищим контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія Асоціації (далі - Ревізійна комісія).

4.5.1 Ревізійна комісія обирається З'їздом терміном на 1 рік і може бути переобрана на наступний термін необмежену кількість разів.

4.5.2.    До складу Ревізійної комісії входить не менше 3 (трьох) осіб.

4.5.3.    Члени Ревізійної комісії обираються на З'їзді з числа його делегатів.

4.5.4.    Ревізійна комісія може залучати до своєї роботи представників державних і недержавних організацій, наукових та  громадських діячів з правом участі в її засіданнях з дорадчим голосом.

4.5.5.    До повноважень Ревізійної комісії належать:
  • забезпечення контролю за виконанням бюджету;
  • внесення пропозицій З'їзду, що стосуються внесення змін та доповнень до Статуту, припинення діяльності Асоціації, скликання позачергового З'їзду;
  • здійснення контролю за результатами фінансової та господарської діяльності Асоціації, створених нею неприбуткових та госпрозрахункових установ, підприємств та організацій за результатами фінансового року; у разі необхідності можуть здійснюватися позачергові перевірки.
4.5.6.    Ревізійна комісія правомочна ухвалювати рішення, якщо в її засіданні беруть учать не менше 2/3 її членів, у тому числі Голова Ревізійної комісії.
Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на засіданні. При ухваленні рішення кожен член Ревізійної комісії має один голос. За умови рівності голосів ухваленим вважається те рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії оформлюються протоколом і підписуються Головою Ревізійної комісії.

4.5.7.    Ревізійна комісія збирається на чергові засідання не менше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії збираються за вимогою більшості її членів, за вимогою Голови Ревізійної комісії, на прохання Президента або Правління.

4.5.8.    Дата та місце проведення засідань Ревізійної комісії визначаються її Головою, про що члени сповіщаються підписаним ним письмовим повідомленням. Таке повідомлення надсилається поштою, факсом чи електронною поштою не пізніше, ніж за 14 днів до початку засідання за останньою адресою члена Ревізійної комісії.

4.5.9.    Член Ревізійної комісії, що два рази поспіль без поважної причини не брав участі у її засіданні, звільняється від обов'язків, які він виконував в Ревізійній комісії, та відкликається достроково з'їздом Асоціації.

4.6. Голова Ревізійної комісії керує поточною роботою Ревізійної комісії та має наступні повноваження:
а)    визначати дати та порядок денний засідань Ревізійної комісії;
б)    підписувати протоколи засідань Ревізійної комісії;
д)    делегувати окремі повноваження іншим членам Ревізійної комісії.

4.6.1.    У випадку, коли Голова Ревізійної комісії звільняється від виконання своїх обов'язків, його обов'язки покладаються на члена Ревізійної комісії, який обирається із присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.


5. Кошти та майно Асоціації

5.1.    Асоціація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні й нематеріальні активи, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

5.2.    Майно та кошти Асоціації формуються за рахунок: членських внесків; коштів та майна, які надходять безкоштовно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, або добровільних пожертвувань; пасивних доходів; майна та коштів, придбаних в результаті господарської діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

5.3.    Асоціація набуває в порядку, визначеному чинним законодавством, право власності на майно та кошти у формах нерухомості, устаткування та інших матеріальних цінностей, нематеріальних ресурсів, цінних паперів, інших майнових і немайнових прав, у тому числі на інтелектуальну власність, грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

5.4.    Асоціація може надавати належне їй майно та кошти в користування, оренду, володіння іншим юридичним або фізичним особам.

5.5.    Майно та кошти спрямовуються на досягнення статутної мети, а також утримання Асоціації та її штатного апарату.

5.6.    Асоціація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном та коштами, на які може бути звернено стягнення відповідно до чинного законодавства. Члени Асоціація не відповідають за зобов'язаннями Асоціації, так само, як Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.7.    Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави так само, як держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Асоціації.


6. Міжнародна діяльність Асоціації

6.1.    Асоціація має право вступати в міжнародні організації та утворювати їх у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2.    Асоціація має право брати участь у міжнародних конференціях, семінарах, направляти своїх членів на навчання, обмінюватися інформацією та досвідом роботи, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.


7. Порядок обліку, звітності та контролю

7.1. Асоціація та створені нею підприємства, установи, організації здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подають статистичну звітність у встановленому порядку й обсягах відповідним державним органам.

7.2.    Асоціація звітує про свою діяльність і використання майна та коштів перед членами Асоціації в обумовленому статутом порядку.

7.3.    Звітний фінансовий рік починається з дня державної реєстрації Асоціації та продовжується до 31 грудня.


8. Внесення змін і доповнень до Статуту

8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням З'їзду.

8.2.    Зміни та доповнення до Статуту Асоціації підлягають обов'язковій реєстрації у встановленому законом порядку.


9. Припинення діяльності

9.1.    Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

9.2.    Припинення діяльності Асоціації відбувається за рішенням З'їзду, в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом, при цьому всі зобов'язання Асоціації переходять до правонаступника.

9.3.    Ліквідація відбувається за рішенням З'їзду або рішенням суду. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.

9.4.    З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Асоціацією. Ліквідаційна комісія в триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Асоціації в одному з загальнодоступних засобів преси зі вказівкою терміну подання заяви кредиторами і дебіторами, оцінює майно, робить розрахунки зі співробітниками щодо заробітної платні, з дебіторами та кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його до органу, що призначив ліквідаційну комісію.

9.5.    Кошти, що належать Асоціації, в тому числі надходження під час розпродажу її майна при ліквідації, після розрахунків щодо заробітної платні зі співробітниками та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, іншими кредиторами, повинні бути передані неприбутковій організації відповідного типу або у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду спрямовуються в прибуток держави.

Повернутися